ایجاد شتاب در زمان
یک گام فراتر از انیشتین
ایجاد شتاب در زمان
یک گام فراتر از انیشتین
ایجاد شتاب در زمان
Black Holes
کتاب ایجاد شتاب در زمان
ما متولد می‌شویم و زندگی می‌کنیم و سپس میمیریم و حاصل زندگیمان در دنیا ، مجموعه امواج مغزی است که با پردازش اطلاعات در مغزمان تولید و به فضا منتشر می کنیم و درنهایت ، جسممان را به خاک می سپاریم تا پوسیده شده و از میان برود ، مسلماً برای رسیدن به حقیقت آفرینش خود می‌بایستی که از جسم بگذریم و مسیر امواج مغزی خود را دنبال کنیم ، ما انسان‌ها از لحاظ مکانیسم جسم و انتشار امواج مغزی ، عملکرد یکسانی داریم ولی آنچه که ما را متفاوت از یکدیگر می‌کند ، کیفیت تولید امواج در مغزمان است که این امواج متناسب با ساختار ژنتیکی و ساختار فکری هر فرد با فرد دیگر متفاوت است و اکنون سوال این است ، امواج مغزی انسان پس از انتشار از مغز به کجا می روند؟
حافظه خارج از جسم انسان امواج ارسالی از سوی مغز را جذب و فشرده سازی می کند و بعد از مرگ جسم با اطلاعات ذخیره شده در خود به فعالیت خویش ادامه می‌دهد، طرح ایجاد شتاب در زمان، پروژه علمی کاربردی انتقال انسان از ماهیت آشکار به ماهیت پنهان، قبل از مرگ جسم است.
کتاب ایجاد شتاب در زمان

کتاب ایجاد شتاب در زمان

نویسنده : جهانگیر مولایی
انتشارات : نشرالکترونیک فراگرانش
موضوع : ایجاد شتاب در زمان
زبان : فارسی
تعداد صفحه : 640

انرژی بسیار عظیمی جهان آفرینش را به پیش می راند ، این انرژی عظیم ، اجرام سماوی را در فضا به گردش درمی آورد ، عامل شتاب ماده در هسته اتم می گردد و جهش ژن در سلول موجودات زنده را پشتیبانی می کند ، همه ما انسانها این انرژی را به یک نسبت از جهان آفرینش دریافت می کنیم ، اما ساختار ژنتیکی انسانها با یکدیگر متفاوت است و نیز اهداف فکری متفاوتی را دنبال می کنند ، این تفاوت باعث می شود تا جرم ساختاری هر فرد با فرد دیگر متفاوت باشد ، در فرمول ایجاد شتاب در زمان به هر اندازه که جرم ساختاری یک فرد کاهش یابد ، به همان اندازه سرعت حرکت تکاملی آن فرد نیز بیشتر می شود ، با اصلاح ساختار ژنتیکی و کاهش جرم جسم خودتان ، شتاب در زمان را تجربه خواهید کرد